Dansstudio NewDanceFactory                       E-mail: info@newdancefactory.nl

Koetserstraat 21B                                              Internet: www.newdancefactory.nl

1531 NX Wormer                                               Bankrekeningnummer: NL09INGB0006064686

Tel. : 075-6422930                                           

 

Wormer, juli 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansstudio NewDanceFactory, hierna te noemen: NewDanceFactory en de afnemer van de cursus of danslessen, hierna te noemen: leerlingen. Minderjarige leerlingen worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger(s).

1.2 NewDanceFactory is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de dansles dan wel cursus te verwijderen, dit ter beoordeling van NewDanceFactory. NewDanceFactory is gerechtigd mensen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansstudio te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

1.3 Leerlingen die betrapt worden op diefstal of het bewust aanrichten van schade in de studio, worden onmiddellijk verwijderd van de dansstudio NewDanceFactory. Te allen tijde zal de politie worden ingeschakeld en de financiële schade worden verhaald. Het lidmaatschap zal per direct worden beëindigd.

Artikel 2 Inschrijven

2.1 NewDanceFacory biedt onder meer de volgende lesmogelijkheden aan: streetdance, hiphop, jazz, tapdance, modern, peuterdans, spitzen, barre workout en klassiek ballet. Voor ons gehele rooster is te bekijken op www.newdancefactory.nl.

2.2 Het inschrijfformulier en de machtiging voor automatische incasso dient uiterlijk bij de tweede les te worden ingeleverd.

2.3 Door het invullen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

2.4 Minderjarige leerlingen kunnen zich niet zelfstandig en zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven.

Artikel 3 Cursus / lidmaatschap

3.1 NewDanceFactory mag de cursus/les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten & langdurige ziekte. In geval van annulering voor aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal de terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal genoten  lessen.

3.2 NewDanceFactory is bevoegd, ook tijdens een cursus, bij bijzondere omstandigheden wijzigingen in de lestijden aan te brengen.

3.3 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de docent, wordt de les gegeven door een vervanger.

3.4 Bij incidentele verhindering van de leerling kan – uitsluitend met toestemming van  NewDanceFactory – eenmalig een les worden ingehaald. De les dient te worden ingehaald in dezelfde week waarin de oorspronkelijke les werd aangeboden.

3.5 Tijdens de vakanties van het basisonderwijs zijn er geen lessen. Aankondigingen hieromtrent worden gedaan op het mededelingenbord en in de lessen. Deze lessen worden doorbetaald, m.u.v. 1 maand gedurende de zomervakantie (de vakanties kunnen niet worden ingehaald).

3.6 Er kan geen restitutie verleend worden bij overmachtsituaties.

 Artikel 4 Betalingen

4.1 Alle betalingen, m.u.v. de losse lessen en het inschrijfgeld, dienen per automatische incasso te worden voldaan. Na inschrijving is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij de dansstudio schriftelijk een andere termijn met de leerling is overeengekomen. Indien deze termijn met meer dan 14 dagen overschreden wordt, kan de toegang tot de les met onmiddellijke ingang door NewDanceFactory geweigerd worden. Dit laat de verplichting van de leerling om het volledige lesgeld te voldoen, onverlet.

4.2 Na inschrijving dient een compleet ingevuld machtigingsformulier te worden ondertekend. De afschrijving vindt plaats op de eerste dag van de gekozen betaalperiode vanaf inschrijfdatum. Als u het niet eens bent met een afschrijving, neemt u contact op met Britt Royen van NewDanceFactory. 

4.3 Per seizoen worden – mede in verband met de zomersluiting – 11 maanden geïncasseerd.

4.4 Losse lessen en het inschrijfgeld dient contant te worden voldaan.

4.5 Indien een leerling besluit om niet langer deel te nemen aan een les of cursus kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lesgeld, of een deel hiervan. Ook ingeval van (incidentele) verhindering kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lesgeld. Deze lessen kunnen uitsluitend worden ingehaald met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4.

4.6 Betaling van het lesgeld of het abonnement kan niet tussentijds tijdelijk worden opgeschort, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van NewDanceFactory.

Artikel 5 Opzeggingen

5.1 Bij opzeggingen geldt een opzeggingstermijn van 1 kalendermaand.

5.2 In de maand augustus wordt niet automatisch geïncasseerd, deze maand kan derhalve ook niet gelden als opzegmaand. Bij opzeggingen met ingang van 1 juli, geldt derhalve de maand september als opzegmaand. Uiteraard staat het de leerling vrij in september nog deel te nemen aan de lessen.

5.3 De opzegging dient altijd schriftelijk (gericht aan: Dansstudio NewDanceFactory Koetserstraat 21B, 1531NX Wormer) of per e-mail (via info@NewDanceFactory.nl) te geschieden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Bezoek aan NewDanceFactory is geheel op eigen risico. NewDanceFactory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel en/of schade van enigerlei aard. Het gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico. NewDanceFactory kan niet aansprakelijk worden gesteld of zoekgeraakte eigendommen.

5.2 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

Artikel 6 Overig

6.1 In de dansschool geldt een algeheel rookverbod.

6.2 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de NewDanceFacory. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

6.3 NewDanceFacory is gerechtigd om foto’s en andere opnamen te (laten) maken van activiteiten van de dansschool.

6.4 Geïnteresseerden in de lessen van NewDanceFactory, kunnen deelnemen aan een proefles. Voor het nemen van een proefles wordt men verzocht van te voren telefonisch een afspraak te maken via 075-6422930.

6.5 Alle contacten omtrent aangelegenheden betreffende de NewDanceFactory, vragen of informatie dienen schriftelijk (gericht aan: Dansstudio NewDanceFactory, Koetserstraat 21B, 1531NX Wormer), per e-mail (via info@NewDanceFactory.nl) of telefonisch (telefoonnummer 075-6422930) te verlopen. Privénummers van docenten zijn voor dergelijke aangelegenheden uitdrukkelijk niet bedoeld.

Artikel 7 Klachten

7.1 Klachten dienen uitsluitend schriftelijk (gericht aan: Dansstudio NewDanceFactory Koetserstraat 21B, 1531NX Wormer) of per e-mail (via info@NewDanceFactory.nl) te worden ingediend. Indien klachten op andere wijze kenbaar worden gemaakt zullen deze niet in behandeling worden genomen.

7.2 Uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht zal NewDanceFactory eveneens  schriftelijk of per e-mail haar standpunt kenbaar maken aan de klager.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.